Критеријуми оцењивања

Млађи разреди Српски језик и књижевност 5 Српски језик и књижевност 6 Српски језик и књижевност 7 Српски језик и књижевност 8 Страни језици Ликовна култура Историја Географија Биологија 5 Биологија 6 Биологија 7 Биологија 8 Математика Хемија 7 Хемија 8 Техника и технологија 5 Техника и технологија 6 Техника и технологија 7 Техника и…

Опширније