Моја права су:

Да имам најмање две оцене у току полугодишта

Да оцену добијем јавно у свом одељењу

Да ме наставници вербално и физички не злостављају

У току недеље могу да имам највише две писмене вежбе

У току дана не смеју се дати две писмене вежбе или задатка

Да организујем излете, екскурзије, приредбе...

Да ме наставници поштују и не називају погрдним именима

Да изнесем своје мишљење и ставове

Да ме наставници не кажњавају мањом оценом због недисциплине

Да учествујем у раду одељенске и Школске заједнице

Мојe обавезе су:

Да у школу долазим на време

Да чувам школски намештај и школску имовину

Да поштујем наставнике и своје другове

Да своја права остварујем разговором, а не непристојним понашањем

Да се за време часа пристојно понашам. Да не ометам наставнике и другове у току рада

Да у школу не доносим алкохол, цигарете и опојна средства, петарде, нож, палице и сл.

Да вербално и физички не злостављам своје другове, а посебно ученике млађих разреда

Да после последњег часа напустим школско двориште без дугог задржавања

Да без одобрења наставника не долазим у супротну смену

Да у школу не позивам старије другове и рођаке

Да у школским просторијама и дворишту не бацам папир, семенке и сл.