НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Ред.
бр.

А. Обавезни наставни предмети

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1.

Српски језик

5

180

4

144

4

144

4

136

2.

Страни језик

2

72

2

72

2

72

2

68

3.

Ликовна култура

2

72

1

36

1

36

1

34

4.

Музичка култура

2

72

1

36

1

36

1

34

5.

Историја

1

36

2

72

2

72

2

68

6.

Географија

1

36

2

72

2

72

2

68

7.

Физика

-

-

2

72

2

72

2

68

8.

Математика

4

144

4

144

4

144

4

136

9.

Биологија

2

72

2

72

2

72

2

68

10.

Хемија

-

-

-

-

2

72

2

68

11.

Техничко и информатичко образ.

2

72

2

72

2

72

2

68

12.

Физичко васпитање

2

72

2

72

2

72

2

68

 

Б. Обавезни изборни наставни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Верска настава/Грађанско васп.

1

36

1

36

1

36

1

34

2.

Страни језик

2

72

2

72

2

72

2

68

3.

Физичко васп.-изабрани спорт

1

36

1

36

1

36

1

34

 

В. Изборни наставни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Чувари природе

1

36

1

36

-

-

-

-

2.

Свакодневни живот у прошлости

1

36

1

36

1

36

1

34

3.

Цртање, сликање и вајање

1

36

1

36

1

36

1

34

4.

Хор и оркестар

1

36

1

36

1

36

1

34

5.

Информатика и рачунарство

1

36

1

36

1

36

1

34

6.

Матерњи језик са елем. нац. култ.

2

72

2

72

2

72

2

68

7.

Шах

1

36

1

36

1

36

1

34

8.

Домаћинство

-

-

-

-

1

36

1

34

 

Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање четири изборна предмета са листе В, за сваки разред, од којих ученик бира један предмет на почетку школске године, према својим склоностима

 

-Овај програм се примењује :
-од школске 2007/08. године у V разреду,
-од школске 2008/09. године у V и VI разреду,
-од школске 2009/10. године у V, VI и VII разреду,
-од школске 2010/11. године у V, VI, VII и VIII разреду